ხარისხის ინფრასტრუქტურა მწვანე ტრანსფორმაციისთვის

image
პროგრამის მიზანი:

პროექტის ფარგლებში შექმნილი ფონდის მიზანია მხარი დაუჭიროს და დააფინანსოს პერსპექტიული იდეების განხორციელება ხარისხის ინფრასტრუქტურის ინსტიტუტებიდან, რომლებიც განხორციელდება მესამე მხარეებთან თანამშრომლობით, როგორებიცაა: ასოციაციები, უნივერსიტეტები და კვლევითი ინსტიტუტები, კერძო სექტორის წარმომადგენლები, არასამთავრობო ორგანიზაციები და ა.შ.

image
პროგრამის მოკლე აღწერა:

ხარისხის ინფრასტრუქტურა გულისხმობს ისეთ ასპექტებს, როგორებიცაა: მეტროლოგია, სტანდარტიზაცია, შესაბამისობის შეფასება, აკრედიტაცია. პროექტი გულისხმობს ხარისხის ინფრასტრუქტურის ინსტიტუტების მხარდაჭერას საკუთარი საქმიანობა და პროცესები მოარგონ დამატებული ღირებულების შექმნის, პროდუქტიულობის გაზრდისა და ინოვაციების ხელშეწყობას საერთაშორისო და ევროპული სანიმუშო პრაქტიკის მიხედვით, მათ შორის ისეთი მომსახურების შეთავაზებას, რომელიც აქტუალურია ევროპული მწვანე შეთანხმების კონტექსტში.

დაფინანსების მოცულობა ერთი პროექტის შემთხვევაში შეადგენს მაქს. 80,000 ევროს

image
პროგრამის სამიზნე ჯგუფი და გეოგრაფიული არეალი:

ხარისხის ინფრასტრუქტურის ინსტიტუტები (სახელმწიფო, კერძო), კერძო სექტორი, ასოციაციები, უნივერსიტეტები, კვლევითი ინსტიტუტები, სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები

პროექტი ხორციელდება მთელი ქვეყნის მასშტაბით

image
პროგრამაში მონაწილეობის კრიტერიუმები:

პროექტის მომზადება მწვანე ტრანსფორმაციისა და ხარისხის ინფრასტრუქტურის (მეტროლოგია, სტანდარტიზაცია, შესაბამისობის შეფასება|ლაბორატორიული ტესტირება, ინსპექტირება, სერტიფიცირება) საკითხებზე;

თანამშრომლობა PTB-ის პარტნიორ ორგანიზაციასთან საქართველოში:

  • სსიპ „აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო აკრედიტაციის ცენტრი“
  • სსიპ „საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო“

image
პროგრამის ფარგლებში წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

განაცხადის ფორმა

image
პროგრამის განხორციელების ვადები:

პროექტის ერადგენის ბოლო ვადაა 2024 წლის 30 აპრილი

image
პროგრამაში ჩართვის/აპლიკაციის პროცესი:
1პროექტის ფარგლებში განაცხადის წარდგენა
2პროექტების შერჩევა
3შერჩეული პროექტის მონახაზისა და საოპერაციო გეგმის შემუშავება
4პროექტის განხორციელება
5პროექტის საბოლოო ანგარიშის წარდგენა