საკრედიტო საგარანტიო სქემა

image
პროგრამის მიზანი:

ფინანსებზე წვდომის გაუმჯობესება იმ მცირე და საშუალო ბიზნესებისთვის, რომელთაც არ აქვთ შესაძლებლობა, დააკმაყოფილონ სესხის უზრუნველყოფაზე არსებული მოთხოვნები.

 

 

image
პროგრამის მოკლე აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში სააგენტო, უზრუნველყოფს კომერციული ბანკების/მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების მიერ პროგრამის ფარგლებში გაცემული სესხებიდან გამომდინარე კომერციული ბანკ(ებ)ის/მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების ფინანსური რისკის გადანაწილებას. კერძოდ, საკრედიტო გარანტია გაიცემა თითოეულ გაცემულ სესხზე, ძირი თანხის არაუმეტეს 80%-ის ოდენობით.

 • კომერციული ბანკის შემთხვევაში, სესხის მინიმალური მოცულობა შეადგენს 50 000 ლარს, ხოლო მაქსიმალური 5 000 000 ლარს;
 • მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის შემთხვევაში, სესხის მინიმალური მოცულობა შეადგენს 20 000 ლარს, ხოლო მაქსიმალური 5 000 000 ლარს;
 • საკრედიტო გარანტიის მაქსიმალური ვადა შეადგენს 10 წელს;
 • სესხზე მოთხოვნილი უზრუნველყოფის ღირებულებისა და საკრედიტო გარანტიის მოცულობის ჯამის მაქსიმალური ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს სესხის ძირი თანხის მთლიანი მოცულობის 110% პროცენტს.

 

image
პროგრამის სამიზნე ჯგუფი და გეოგრაფიული არეალი:

 „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად რეგისტრირებული ნებისმიერი პირი.


პროგრამა ხორციელდება საქართველოს ყველა რეგიონსა და თბილისში (მიმაგრებულ ფაილში იხილეთ გამონაკლისი სასტუმრო ინდუსტრიის ნაწილში)

 

 

image
პროგრამის სამიზნე ეკონომიკური საქმიანობები:

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 300-ზე მეტი ეკონომიკური საქმიანობა, მათ შორის და არა მხოლოდ:

 • საზღვაო თევზჭერა და აკვა კულტურა
 • HoReCa ინდუსტრია (იხ. სასტუმროს მინიმალური კრიტერიუმები)
 • დასაწყობება/შენახვა
 • ინფორმაცია და კომუნიკაცია
 • განათლება
 • ხელოვნება, გართობა და დასვენება
 • დამამუშავებელი მრეწველობის ფართო სპექტრი
 • მეცხოველეობა და მეფრინველეობა
 • პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობები
 • კვლევები და დამუშავება
 • მეცხოველეობა და მემცენარეობა
 • ვაჭრობა (სესხის მიზნობრიობა -  მხოლოდ საოპერაციო ხარჯების დაფინანსება)
 • ჯანდაცვა და სოციალური მომსახურების საქმიანობები
 • საკვებისა და სასმელის წარმოება/ მომსახურება

 კონკრეტული ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ იხილოთ საკრედიტო-საგარანტიო სქემის პრიორიტეტული საქმიანობების ჩამონათვალი.

 

 

image
პროგრამაში მონაწილეობის კრიტერიუმები:

პროგრამის ბენეფიციარი უნდა იყოს მეწარმე სუბიექტი, რომელიც აკმაყოფილებს „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად მე-3 ან მე-4 კატეგორიის საწარმოს მოთხოვნებს, მხოლოდ შემოსავლის კომპონენტში და მისი:

 • მთლიანი სასესხო ვალდებულებები პროგრამაში ჩართვის მომენტისთვის არ აღემატება 12 000 000 ლარს;
 • კისრულობს ვალდებულებას, რომ უზრუნველყოს სამეურნეო/ადმინისტრაციულ შენობა-ნაგებობებში შშმ პირების შეუფერხებელ დაშვებას  პანდუსების ან/და მსგავსი საშუალებების გამოყენებით.

 

image
პროგრამის ფარგლებში წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

პროგრამის ფარგლებში წარმოსადგენი დოკუმენტაცია განისაზღვრება საფინანსო ინსტიტუტების, კომერციული ბანკების ან/და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების მიერ.

image
პროგრამის განხორციელების ვადები:

მიმდინარე

 

image
მიმაგრებული ფაილები:
image
პროგრამაში ჩართვის/აპლიკაციის პროცესი:
1პროგრამით დაინტერესებული მეწარმე ადგენს თავისი საქმიანობის პროგრამის მიმართულებებთან შესაბამისობას
2მეწარმე მიმართავს კომერციულ ბანკს ან/და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციას და აფიქსირებს პროგრამაში ჩართვის ინტერესს
3მეწარმე გადის ბანკის ან მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის სესხის დამტკიცების პროცესს;
4ბანკის/მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის მიერ სესხის დამტკიცების შემთხვევაში, სააგენტო ადასტურებს სესხის პარამეტრების პროგრამის დადგენილებით განსაზღვრულ პირობებთან შესაბამისობას და ბანკთან შეთანხმე