მცირე და საშუალო მეწარმეთა ციფრული ტრანსფორმაციის ხელშეწყობა R&D-ის მეშვეობით

image
პროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია, ხელი შეუწყოს მცირე და საშუალო მეწარმეთა ციფრული ტექნოლოგიების ინტეგრაციას ბიზნეს პროცესების სხვადასხვა ასპექტში.

image
პროგრამის მოკლე აღწერა:

საგრანტო პროგრამა მიმართულია ინოვაციური, მდგრადი და ეფექტიანი ციფრული გადაწყვეტილებების შექმნისკენ, რომლებიც დააკმაყოფილებს SME-ის სპეციფიკურ საჭიროებებს და გაზრდის მათ კონკურენტუნარიანობას.

საგრანტო პროგრამის ფარგლებში, დაფინანსების მიმღებია SME, რომელსაც ციფრული ტრანსფორმაციის განსახორციელებლად უნდა ჰყავდეს პარტნიორი ორგანიზაცია. პროგრამის ფარგლებში კონკურსის წესით შერჩეული 11 SME დაფინანსდება 25,000 ლარით.

საგრანტო განაცხადი შეფასდება შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით:

  • ციფრული ტტრანსფორმაციის საჭიროება
  • ახალი ანგაუმჯობესებული ციფრული გადატყვეტის ხედვა
  • პარტნიორი ორგანიზაციის შესაბამისობა და გადაწყვეტის განხორციელების შესაძლებლობა
  • გავლენა ბიზნეს პროცესების ეფექტურობის გაზრდაზე

დაფინანსების შესახებ გადაწყვეტილების მიღება ხდება განაცხადების მიღების დასრულებიდან არაუგვიანეს 3 თვის ვადაში

image
პროგრამაში მონაწილეობის კრიტერიუმები:

  • საქართველოში რეგისტრირებული იურიდიული პირი, რომლის რეგისტრაციიდან გასულია არანაკლებ 3 წელი და წილების 51%-ზე მეტს ფლობს საქართველოს მოქალაქე ან საქართველოში რეგისტრირებული იურიდიული პირი.
  • გრანტის მიმღები უნდა აკმაყოფილებდეს ,,ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული მესამე ან მეოთხე კატეგორიის საწარმოსთვის განსაზღვრულ შემოსავლების ოდენობას.
  • გრანტის მიმღების მიერ ბოლო 2 ფინანსური წლის განმავლობაში, თითოეული ფინანსური წლისათვის, დაგენერირებული შემოსავალების მოცულობა უნდა აღემატებოდეს 100 000 ლარს და უნდა იყოს დღგ-ს გადამხდელი.
  • გრანტის მიმღებს, საგრანტო პროექტის იმპლემეტაციაში ჩართული უნდა ჰყავდეს არანაკლებ ერთი ციფრული ტრანსფორმაციის განმახორციელებელი პარტნიორი.

image
პროგრამის ფარგლებში წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად დაინტერსებულ პირს განაცხადის გაკეთება შეუძლია კონკურსის გამოცხადების მომენტიდან, შესაბამის ვადებში, პორტალის www.grants.gov.ge მეშვეობით.

image
პროგრამის განხორციელების ვადები:

განაცხადების წარდგენის ბოლო ვადაა 2024 წლის 30 ივლისი.

image
მიმაგრებული ფაილები:
image
პროგრამაში ჩართვის/აპლიკაციის პროცესი:
1სააგენტოს მიერ საგრანტო კონკურსის გამოცხადება და საგრანტო განაცხადების მიღება
2სააგენტოს მიერ განმცხადებლის შესაბამისობის დადგენა გრანტის მიმღებისადმი დადგენილ მოთხოვნებთან
3საგრანტო განაცხადების შეფასება ექსპერტებით დაკომპლექტებული კომისიის მიერ
4განმცხადებლის მიერ ექსპერტებით დაკომპლექტებული კომისიის წინაშე პროექტის წარდგენა
5ექსპერტების მიერ, საგრანტო განაცხადის განხილვა და დაფინანსების შესახებ გადაწყვეტილების მიღება