მაღალმთიან დასახლებებში სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის თანადაფინანსების პროგრამა

image
პროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია მაღალმთიან დასახლებებში სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა. პროგრამის ამოცანას წარმოადგენს სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შესასყიდად საჭირო ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა თანადაფინანსების გზით.

image
პროგრამის მოკლე აღწერა:

პროგრამა ითვალისწინებს მაღალმთიან დასახელებებში მცირე სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკაზე თანადაფინანსებას, კერძოდ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების არანაკლებ 7 ცხენის ძალის მქონე სიმძლავრის ხელის ტრაქტორზე (მოტობლოკი) და მისაბმელზე (იმპლემენტი) მხოლოდ ხელის ტრაქტორთან ერთად კომპლექტში, რომელიც გამოიყენება სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოებისთვის.

დაფინანსება  შეიძლება მიიღოს მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მქონე ფიზიკურმა პირმა, რომელსაც მაღალმთიან დასახლებაში საკუთრებაში/თანასაკუთრებაში გააჩნია სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი.

შესასყიდი სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა უნდა იყოს ახალი (ექსპლუატაციაში არმყოფი) და აკმაყოფილებდეს შემდეგ პირობებს:

 • სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა წარმოებული უნდა იყოს განაცხადის წარმოდგენამდე არაუმეტეს 2 კალენდარული წლით ადრე;
 • სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკაზე უნდა ვრცელდებოდეს საგარანტიო პირობები სააგენტოში განაცხადის წარდგენიდან არანაკლებ 6 თვის ვადით.


სააგენტოს თანადაფინანსების მოცულობა ჯამურად ერთ ბენეფიციარზე შეადგენს სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის ღირებულების არაუმეტეს 70%-ს:

 

 • 7-დან 9 ცხ.ძ-მდე სიმძლავრის სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შესყიდვის შემთხვევაში არაუმეტეს 1,200 ლარს;
 • 9-დან 11 ცხ.ძ-მდე სიმძლავრის სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შესყიდვის შემთხვევაში არაუმეტეს 1,700 ლარს;
 • 11-დან 13 ცხ.ძ-მდე სიმძლავრის სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შესყიდვის შემთხვევაში არაუმეტეს 2,200 ლარს;
 • 13 და მეტი ცხ.ძ-ის სიმძლავრის სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შესყიდვის შემთხვევაში არაუმეტეს 2,500 ლარს;

პოტენციურ ბენეფიციარს შეუძლია დაფინანსების მოთხოვნა მხოლოდ ერთ ერთეულ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების ტექნიკაზე.

image
პროგრამის სამიზნე ჯგუფი და გეოგრაფიული არეალი:

პროგრამა ხორციელდება მთელი საქართველოს მასშტაბით, მაღალმთიანი რეგიონების დასახლებებში.

დაფინანსება  შეიძლება მიიღოს მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მქონე ფიზიკურმა პირმა, რომელსაც მაღალმთიანი დასახლებაში საკუთრებაში /თანსაკუთრებაში გააჩნია სასოფლო-სამურბეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი.

image
პროგრამაში მონაწილეობის კრიტერიუმები:

დაფინანსება  შეიძლება მიიღოს მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მქონე ფიზიკურმა პირმა, რომელსაც მაღალმთიანი დასახლებაში საკუთრებაში /თანსაკუთრებაში გააჩნია სასოფლო-სამურბეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი.

image
პროგრამის ფარგლებში წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

 • პოტენციური ბენეფიციარის პირადობის მოწმობის ასლი ან/და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი;
 • ამონაწერ(ებ)ი სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან მაღალმთიან დასახლებაში სასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის შესახებ, რომელიც არის პოტენციური ბენეფიციარის საკუთრებაში/თანასაკუთრებაში;
 • შესასყიდ სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკაზე „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე რეგისტრირებული მეწარმე ფიზიკური/იურიდიული პირის მიერ პოტენციური ბენეფიციარისთვის გამოწერილი ინვოის(ებ)ი ან/და მხარეებს შორის გაფორმებული ხელშეკრულება ქართულ ენაზე, რომელიც უნდა მოიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას: გამოშვების წელი, ექსპლუატაციის შესახებ ინფორმაცია (უნდა იყოს ახალი), ცხენის ძალა, მხარეთა რეკვიზიტები.
 • სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის საგარანტიო დოკუმენტი (საგარანტიო პირობები უნდა ვრცელდებოდეს განაცხადის წარდგენიდან არანაკლებ 6 თვის ვადით) გაცემული მწარმოებლის ან/და მიმწოდებლის მიერ;
 • პოტენციური ბენეფიციარის თანამონაწილეობის თანხის დამადასტურებელი დოკუმენტი - ცნობა/ამონაწერი/ხელშეკრულება საფინანსო ინსტიტუტიდან შესაბამისი თანხის ანგარიშზე არსებობის შესახებ ან/და ცნობა/ხელშეკრულება საფინანსო ინსტიტუტიდან შესაბამისი მოცულობის სესხის/ლიზინგის დამტკიცების თაობაზე;
 • წერილობითი დოკუმენტი ადგილობრივი მუნიციპალიტეტიდან, რომელიც ადასტურებს, რომ პოტენციური ბენეფიციარს აქვს მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსი, რომელიც გაცემულია განაცხადის წარმოდგენამდე არაუმეტეს 2 თვისა;
 • საბანკო რეკვიზიტები;
 • სხვა დამატებითი დოკუმენტები, სააგენტოს მიერ მოთხოვნის შემთხვევაში

image
პროგრამის განხორციელების ვადები:

განაცხადების მიღება დაიწყება 2024 წლის  14 მაისს 12:00 სთ-ზე  და გაგრძელდება ბიუჯეტის ამოწურვამდე

image
მიმაგრებული ფაილები:
image
პროგრამაში ჩართვის/აპლიკაციის პროცესი:
1განაცხადის შესავსებად, პოტენციური ბენეფიციარი ან უფლებამოსილი პირი უნდა დარეგისტრირდეს ვებგვერდზე : https://my.rda.gov.ge
2პროგრამის ფარგლებში, განაცხადები მიიღება ელექტრონული ფორმით.