კენკროვანი კულტურების შესანახი მაცივრების თანადაფინანსების პროგრამა

image
პროგრამის მიზანი:

 • სასოფლო-სამეურნეო კოოპერაციის ხელშეწყობა;
 • სოფლის განვითარების სააგენტოს მიერ განხორციელებული პროექტების/პროგრამების ფარგლებში გაშენებული კენკროვანი კულტურების ბაღებიდან მიღებული მოსავლის აგროტექნოლოგიური სტანდარტების დაცვით შენახვის უზუნველყოფა სოფლის მეურნეობით დაკავებული პირებისთვის შემოსავლის შენარჩუნება და რისკების შემცირება.

 

image
პროგრამის მოკლე აღწერა:

სახელმწიფო პროგრამა, ითვალისწინებს სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების, ასევე სოფლის განვითარების სააგენტოს პროგრამების ფარგლებში დაფინანსებული ლურჯი მოცვის ან/და მაყვლის ან/და ჟოლოს ბაღების, თანადაფინანსებას კენკროვანი კულტურების შესანახი მაცივრების მოწყობისთვისთვის. პროგრამის ფარგლებში თანადაფინანსების/ასანაზღაურებელი თანხის ოდენობა ერთ პოტენციურ ბენეფიციარზე განისაზღვრება მაცივრ(ებ)ის ღირებულების არაუმეტეს 70%-ით, მაგრამ არაუმეტეს 250 000 ლარით.

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება/ანაზღაურდება არანაკლებ 30 ტონა მოცულობის შენახვაზე გათვლილი შესანახი მაცივარი/მაცივრები

 

 

 

image
პროგრამის სამიზნე ჯგუფი და გეოგრაფიული არეალი:

საქართველოს მთლიანი ტერიტორია 

 • სასოფლო-სამეურნეო სტატუსის მქონე კოოპერატივი, რომელსაც მონაწილეობა მიღებული აქვს პროგრამაში ,,დანერგე მომავალი", კენკროვანი კულტურების თანადაფინანსების ქვეკომპონენტში
 • სასოფლო-სამეურნეო სტატუსის მქონე კოოპერატივი, რომლის მეპაიეები წარმოადგენენ პროგრამის მრავალწლიანი ბაღების თანადაფინანსების კომპონენტის კენკროვანი კულტურების დაფინანსების ქვეკომპონენტის ფარგლებში დაფინანსებულ ბენეფიციარებს.

image
პროგრამაში მონაწილეობის კრიტერიუმები:

დაინტერესებული პირი უნდა იყოს სრულწლოვანი;

პროგრამის მონაწილე უნდა ფლობდეს არანაკლებ 0.5 ჰა სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთს, რომელიც რეგისტრირებულია "საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში", ერთი საკადასტრო კოდით მის სახელზე ან მიღებული უნდა ჰქონდეს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი გრძელვადიანი იჯარით

image
პროგრამის ფარგლებში წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

 • ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო იურიდიულ პირთა რეესტრიდან;
 • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
 • ცნობა ნაკვეთის ნიადაგის ვარგისიანობისა და შესაბამისობის შესახებ;
 • მიწის ნაკვეთის საკუთრების დამადასტურებელი დოკუმენტი, იჯარის შემთხვევაში ამონაწერთან ერთად წარმოდგენილი უნდა იყოს იჯარის ხელშეკრულება;
 • დასკვნა მიწის ნაკვეთის დამუშავების და, საჭიროების შემთხვევაში, წყლით უზრუნველყოფის შესახებ;
 • ადგილობრივი სანერგე მეურნეობიდან ნერგის შეძენის შემთხვევაში - ინვოისი და ხელშეკრულება (კონკრეტული ინფორმაციით);.
 • ნერგის იმპორტის გზით შეძენის შემთხვევაში - ინვოისი/ხელშეკრულება ქართულ ენაზე (კონკრეტული ინფორმაციით):
 • შესასყიდი სარწყავი სისტემის (წვეთოვანი ირიგაცია) ინვოისები ან/და ხელშეკრულება ქართულ ენაზე;
 • პოტენციური ბენეფიციარის მიერ საკუთარი ნერგების გაშენების შემთხვევაში ცნობა ნერგების/ბენეფიციარის სანერგე მეურნეობის კვალიფიციურობის შესახებ;
 • ბენეფიციარის საბანკო რეკვიზიტები
 • სხვა დამატებითი დოკუმენტაცია, სააგენტოს მიერ მოთხოვნის შემთხვევაში.

 

 

image
პროგრამის განხორციელების ვადები:

მიმდინარე

შენიშვნა : პროგრამაში განაცხადების მიღება 2023 წლის 10 ოქტომბერს 12:00 საათზე დაიწყო და გაგრძელდება ბიუჯეტის ამოწურვამდე 

image
მიმაგრებული ფაილები:
image
პროგრამაში ჩართვის/აპლიკაციის პროცესი:
1დაინტერესებული პირი მიმართავს სოფლის განვითარების სააგენტოს ან რეგიონულ სამსახურების და საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრებს