ექსპორტის სტიმულირება-ლიცენზირება/სერტიფიცირება

image
პროგრამის მიზანი:

  • ექსპორტზე ორიენტირებული მცირე და საშუალო ბიზნესის საექსპორტო პოტენციალის ზრდა
  • საერთაშორისო სტანდარტის დანერგვა
  • ხარისხის დამადასტურებელი საერთაშორისო სერტიფიკატის მოპოვება

image
პროგრამის მოკლე აღწერა:

ექსპორტის სტიმულირების პროგრამის პროდუქციის სერთიფიცირება/ლიცენზირების კომპონენტი ითვალისწინებს საწარმოში  საერთაშორისო სტანდარტის დანერგვას, ხარისხის დამადასტურებელი საერთაშორისო სერტიფიკატის მოპოვებას და მეწარმე სუბიექტის მიერ წარმოებული პროდუქტის ლიცენზირებას.

თანადაფინანსების მოცულობა :

III კატეგორიის საწარმოები -  სერვისის ჯამური ღირებულების 80%

IVკატეგორიის საწარმოები  - სერვისის ჯამური ღირებულების 90%

სააგენტოს თანადაფინანსების ოდენობა, პროდუქტის ლიცენზირების / სერტიფიცირების მიზნით ერთი ბენეფიციარისთვის შეადგენს არაუმეტეს 10 000 ევროს ექვივალენტს შესაბამის ვალუტაში.

სააგენტოს მიერ თანადაფინანსება განხორციელდება რეტრო ბონუსის, ე.წ. „ქეშ-ბექი“-ს პრინციპით, რაც გულისხმობს სრულად გადახდილი თანხიდან თანადაფინანსების თანხის ანაზღაურებას.

image
პროგრამის სამიზნე ჯგუფი და გეოგრაფიული არეალი:

ექსპორტის სტიმულირების პროგრამის კომპონენტით შეიძლება ისარგებლონ III და IVკატეგორიის საწარმოებმა

image
პროგრამის სამიზნე ეკონომიკური საქმიანობები:

პროგრამის სამიზნე ეკონომიკური საქმიანობების ჩამონათვალი მოცემულია ბმულზე;

image
პროგრამაში მონაწილეობის კრიტერიუმები:

პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად, დაინტერესებული კომპანია, რომელიც მიეკუთვნება III და IV კატეგორიის საწარმოს, აუცილებელია რეგისტრირებული იყოს ვებ-გვერდზე: www.tradewithgeorgia.com

image
პროგრამის ფარგლებში წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

  • მომსახურების შესყიდვისთვის წარმოდგენილი  საბაზრო ფასის შესაბამისობის აუდიტის დასკვნა 
  • პროექტის მიზნობრიობის დასაბუთება

image
მიმაგრებული ფაილები:
image
პროგრამაში ჩართვის/აპლიკაციის პროცესი:
1რეგისტრაცია/პროფილის შექმნა ონლაინ პლატფორმაზე www.tradewithgeorgia.com
2თანადაფინანსებისთვის საჭირო დოკუმენტების წარდგენა
3შემოსული განაცხადების შეფასება
4გამარჯვებულ აპლიკანტთან ხელშეკრულების გაფორმება
5თანამონაწილეობის თანხის გადახდა
6თანადაფინანსების თანხის გადახდა