ექსპორტის სტიმულირება-ბრენდინგი

image
პროგრამის მიზანი:

  • ექსპორტზე ორიენტირებული მცირე და საშუალო ბიზნესის საექსპორტო პოტენციალის ზრდა
  • ბრენდის ჩამოყალიბებისა და განვითარების სტრატეგიის შემუშავება

 

 

image
პროგრამის მოკლე აღწერა:

ექსპორტის სტიმულირების ბრენდინგის კომპონენტი ითვალისწინებს კოპანიების ბრენდის ჩამოყალიბებისა და განვითარების სტრატეგიის შემუშავებას, რებრენდინგსა და პროდუქციის შეფუთვას ბრენდბუქის შესაბამისად.

სააგენტოს თანადაფინანსების ოდენობა განისაზღვრება სერვისის ჯამური ღირებულების 90%-ით, მაქსიმალური ლიმიტი შეადგენს  20 000 ლარს ბენეფიციარის წილი შეადგენს - 10%-ს.

ბრენდინგის კომპონენტთ სარგებლობისას, ბენეფიციარი ვალდებულია 6 თვის ვადაში წარმოადგინოს ჩაბარებული პროექტი

 

 

 

 

  

  

image
პროგრამის სამიზნე ჯგუფი და გეოგრაფიული არეალი:

ექსპორტის სტიმულირების ბრენდინგის კომპონენტით შესაძლებელია ისარგებლონ ისარგებლონ IV (მეოთხე) კატეგორიის საწარმოებმა.

 

 

 

 

 

 

image
პროგრამის სამიზნე ეკონომიკური საქმიანობები:

პროგრამის სამიზნე ეკონომიკური საქმიანობების ჩამონათვალი მოცემულია  ბმულზე;

 

 

image
პროგრამაში მონაწილეობის კრიტერიუმები:

პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად, დაინტერესებული კომპანია, რომელიც მიეკუთვნება IV (მეოთხე) კატეგორიის საწარმოს, აუცილებელია რეგისტრირებული იყოს ვებ-გვერდზე:www.tradewithgeorgia.com

 

 

 

 

image
მიმაგრებული ფაილები:
image
პროგრამაში ჩართვის/აპლიკაციის პროცესი:
1რეგისტრაცია/პროფილის შექმნა ონლაინ პლატფორმაზე https://tradewithgeorgia.com
2თანადაფინანსებისთვის საჭირო დოკუმენტების წარდგენა
3შემოსული განაცხადების შეფასება პროგრამის / კომისიის მიერ
4გამარჯვებულ აპლიკანტთან ხელშეკრულების გაფორმება
5თანამონაწილეობის თანხის გადახდა
6თანადაფინანსების თანხის გადახდა