ბიოწარმოების ხელშეწყობის პროგრამა

image
პროგრამის მიზანი:

  • ბიოწარმოების მხარდაჭერა
  • ბიოპროდუქტების წარმოების ზრდა

 

 

image
პროგრამის მოკლე აღწერა:

პროგრამა ითვალისწინებს მეწარმეთათვის არაბიომეურნეობიდან ბიომეურნეობაზე გადასვლისას გაწეული ხარჯის ანაზღაურებას.

საკონსულტაციო მომსახურებისთვის ან/და თაფლისა და ცვილის ლაბორატორიული ანალიზისთვის -  ხარჯის არაუმეტეს 70%, 7,000 ლარის მოცულობით. თუ თანამონაწილეობის წყარო დონორი ორგანიზაციაა, ანაზღაურება შეადგენს არაუმეტეს 40%-ს, 4,000 ლარის მოცულობით. 

მხოლოდ მევენახეობის შემთხვევაში, ორგანულ მეურნეობაში დაშვებული ორგანული სასუქების ან/და მავნებლებისა და დაავადებების წინააღმდეგ გამოსაყენებელი, ბიოპრეპარატების შეძენის ხარჯის 1 ჰა-ზე გადაანგარიშებით არაუმეტეს 70%, 5,100 ლარის ოდენობით. თუ თანამონაწილეობის წყარო დონორი ორგანიზაციაა – ანაზღაურება შეადგენს არაუმეტეს 40%, 2,900 ლარის მოცულობით.

მხოლოდ საფუტკრე მეურნეობის შემთხვევაში, ბიოპრეპარატებისთვის და ბიოფიჭის შესაძენად გაწეული ხარჯის არაუმეტეს 70%, მაგრამ  ერთ სკაზე არაუმეტეს 50 ლარისა  და ჯამურად არაუმეტეს 5,100 ლარის ოდენობით. თუ თანამონაწილეობის წყარო დონორი ორგანიზაციაა - არაუმეტეს 40%, მაგრამ  ერთ სკაზე არაუმეტეს 25 ლარისა და ჯამურად არაუმეტეს 2,900 ლარის ოდენობით.

image
პროგრამის სამიზნე ჯგუფი და გეოგრაფიული არეალი:

 საქართველოს მთელი ტერიტორია 

ბიოწარმოების დაწყებით დაინტერესებული ან/და კონვერსიის პერიოდში მყოფი იურიდიული ან ფიზიკური პირი;

 

image
პროგრამის სამიზნე ეკონომიკური საქმიანობები:

პროგრამა ითვალისწინებს, კონვერსიის პერიოდში გაწეული შემდეგი მიზნობრიობების ანაზღაურებას: 

  • ბიოწარმოების სერტიფიცირება;
  • საკონსულტაციო მომსახურება; 
  • ორგანულ მეურნეობაში დაშვებული ორგანული სასუქების ან/და მავნებლებისა და დაავადებების წინააღმდეგ გამოსაყენებელი ბიოპრეპარატების შეძენა;
  • ფუტკრის სამკურნალო ბიოპრეპარატების და ბიოფიჭის შეძენა;
  • თაფლისა და ცვილის ლაბორატორიული ანალიზის მომსახურება. 

image
პროგრამაში მონაწილეობის კრიტერიუმები:

  • პოტენციური ბენეფიციარი დაინტერესებული უნდა იყოს ბიოწარმოების დაწყებით ან/და იმყოფებოდეს კონვერსიის პერიოდში; 
  • პოტენციური ბენეფიციარის მიერ წარდგენილი განაცხადი უნდა შეესაბამებოდეს პროგრამით განსაზღვრულ მიზნობრიობას ან/და მიზნობრიობებს.
  • პოტენციური ბენეფიციარი რეგისტრირებული უნდა იყოს სააგენტოს მიერ წარმოებული ფერმათა/ფერმერთა რეგისტრაციის პროექტის მიერ წარმოებულ რეესტრში.

image
პროგრამის განხორციელების ვადები:

მიმდინარე

image
მიმაგრებული ფაილები:
image
პროგრამაში ჩართვის/აპლიკაციის პროცესი:
1პოტენციური ბენეფიციარი სააგენტოში წარადგენს შევსებულ განაცხადის ფორმას და წარმოსადგენ დოკუმენტაციას.
2პოტენციური ბენეფიციარის და წარმოდგენილი დოკუმენტაციის პროგრამის პირობებთან შესაბამისობის შემთხვევაში, ფორმდება ანაზღაურების ხელშეკრულება.